top of page

Jäsenyys on helppo tapa tukea telakan toimintaa ja toisaalta päästä vaikuttamaan telakan tulevaisuuteen yhdistyksen kautta.

Jäseneksi voi liittyä myös ilman omaa venettä. Arvostamme tukea kaikilta, jotka haluavat olla mahdollistamassa telakan toimintaa ja tulevaisuutta! Jäsenenä pääset vaikuttamaan telakan asioihin esimerkiksi yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenmaksu vuonna 2023 on 25 euroa.

Liity jäseneksi

Kiitos!

YHDISYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Wilenius båtvarv ry ja kotipaikka Porvoo.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on
- Säilyttää, kehittää ja tukea puuveneiden restaurointiin, konservointiin, korjauksiin ja
toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja.
- Hallita ja johtaa telakka-ja satamatoimintaa.
- Auttaa Porvoon kaupunkia säilyttämään telakan historiallinen ympäristö paikkana, missä
edellä mainittuja toimintoja voidaan toteuttaa.
- Tarjota suurelle yleisölle tilaisuus tutustua telakka-alueeseen ja perinteiseen veneiden
rakennus- ja korjaustyöhön.
- Mahdollistaa vanhojen puuveneiden talvisäilytys sekä perinteinen vedestä nosto ja lasku
vetotelakkaperiaatteella.
- Mahdollistaa alueen rakennusten käyttöä kesällä telakointiajan ulkopuolella.
- Tarjota suojaisa satama erityisesti perinteisille puuveneille.

Tarkoituksen toteuttamiseksi Wilenius båtvarv ry:
- Vuokraa Porvoon kaupungilta joen länsirannalla olevan vanhan ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan telakka-alueen rakennuksineen, jolla telakoidaan, huolletaan ja korjataan edellä
mainittuja veneitä.
- Hankkii käyttöönsä vanhat laiturit rakenteineen.
- Hankkii veneiden telakoinnissa ja korjaustyössä tarvittavaa välineistöä ja materiaalia.
- Mahdollistaa veneiden rakentamisen ja korjaustoiminnan rakennettavassa
uudisrakennuksessa tai erillisessä, vanhasta rakennuksesta erotettavassa tilassa yhteistyössä
Tätä tarkoitusta varten perustettavan yhtiön kanssa.
- Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu.

3 § Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut
luonnollinen tai juridinen henkilö. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen
luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa yhdistyksen alusluetteloon hyväksytyn ja
merkityn 2 §:ssä tarkoitetun aluksen, osuuden tallaisesta aluksesta tai on aluksen haltija.
Kullakin yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa käytettävissä yksi ääni, kuitenkin
enintään yksi ääni alusta kohden. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole sellaisella yhdistyksen
jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.

3.1 § Yhdistys voi nimetä kunniajäseniä, jotka ovat vapautetut vuosi- tms. maksuista

3.2 § Yhdistyksellä on jäsenalusluettelo, johon hallitus hyväksyy aluksen hakemuksesta.
Aluksen tulee olla puurunkoinen moottori- tai purjevene tai muu perinnevene.

4 § Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksillä erottaa yhdistyksen
jäsenyydestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli vuoden sen
erääntymisestä lukien tai jos hän
toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien
toteuttamista, taikka vahingoittaa sen mainetta.

5 § Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6 § Yhdistys voi ottaa vastaan lahjotuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja hallita
kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä materiaalisia ja immateriaalisia oikeuksia.

7 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kaksi ja enintään viisi
jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Yhdistyksen nimen
kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Hallituksen
jäsenen toimikausi on vuosikokousta seuraava tilikausi.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kaksi jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen,
jos vähintään puolet jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään seuraavan vuoden 30.3. mennessä.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle neljän viikon kuluessa
tilien vastaanottamisesta.

10 § Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään
viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.

11 § Yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä.
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat,
3. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös päättyneelle tilikaudelta ja tilintarkastuskertomus,
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä tulo- että menoarvio
seuraavaksi toimintakaudeksi,
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
8. valitaan puheenjohtaja, jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet,
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varahenkilö,
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat näiden sääntöjen 2 §:ssä
mainittuun tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

bottom of page