top of page

Jäsenyys on helppo tapa tukea telakan toimintaa ja toisaalta päästä vaikuttamaan telakan tulevaisuuteen yhdistyksen kautta.

Jäseneksi voi liittyä myös ilman omaa venettä. Arvostamme tukea kaikilta, jotka haluavat olla mahdollistamassa telakan toimintaa ja tulevaisuutta! Jäsenenä pääset vaikuttamaan telakan asioihin esimerkiksi yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenmaksu vuonna 2024 on 25 euroa.

Liity jäseneksi

Kiitos!

YHDISYKSEN SÄÄNNÖT
 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Wilenius båtvarv ry ja sen kotipaikka on Porvoo. Yhdistyksen kieli on suomi.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää, kehittää ja tukea puuveneiden restaurointiin, konservointiin, korjauksiin ja toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja ja mahdollistaa puuveneiden talvisäilytys ja perinteinen vetotelakointi. Yhdistys pyrkii säilyttämään Wileniuksen perinteisen telakan ympäristöineen paikkana, missä puuveneisiin liittyvä toiminta voi jatkua. Lisäksi yhdistys pyrkii tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia tutustua telakka-alueeseen ja perinteisten veneiden korjaus- ja rakennustyöhön. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Wilenius båtvarv ry:

 • Toteuttaa ja hallitsee telakka- , veistämö ja satamatoimintaa

 • Järjestää puuveneisiin, mereen ja telakkatoimintaan liittyviä tapahtumia sekä muita alan harrastajien tapaamisia

 • Harjoittaa julkaisutoimintaa

 • Toimii yhteistyössä muiden mereen, saaristoon, puuveneisiin, veneilyyn ja purjehduksen liittyvien toimijoiden, muiden yhteisöjen ja ihmisten sekä viranomaisten kanssa

 

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tavoittelu. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia, kursseja, arpajaisia ja keräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä materiaalisia ja immateriaalisia oikeuksia. 

 

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • Varsinaiset jäsenet

 • Kunniajäsenet

 • Kannattajajäsenet

Varsinaiset- ja kannattajajäsenet hyväksytään yhdistyksen hallituksen toimesta hakemuksen perusteella. Yhdistys nimeää kunniajäsenet.

 

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön. Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä myös oikeuskelpoisen yhteisön. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan nimetä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset jäsenet ovat vuosittain velvollisia suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenet ovat vuosittain velvollisia suorittamaan yhdistyksen hallituksen määräämän vuosimaksun. Kunniajäsenet on vapautettu vuosimaksuista. Täydet jäsenoikeudet on varsinaisilla jäsenillä.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä ja yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan yhdistykselle tulevat maksut ajallaan.

 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä tekemällä siitä ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle. Maksamaton jäsen- tai vuosimaksu ei kelpaa eroilmoitukseksi.

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on laiminlyönyt jäsen- tai vuosimaksunsa suorittamisen muistutuksesta huolimatta yli vuoden maksun erääntymisestä tai jos hän toimii yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokousten päätösten tai hallituksen antamien ohjeiden vastaisesti tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen toimintaa tai vahingoittaa sen mainetta.

 

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Syyskokous valitsee vuosittain yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-5 varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita 0-2 varajäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat kuulua hallitukseen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista ainakin yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat läsnä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteydellä tai muulla teknisellä apuvälineellä.

 

Yhdistyksen hallituksella on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä kaikista yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen palvelukseen otettavasta henkilökunnasta ja sen työehdoista sekä yhdistyksen sijoituksista ja hankinnoista.

 

6 § NIMEN KIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

 

7 § TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on annettava viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta toiminnantarkastajalle. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi neljäsosa (1/4) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tiettyä ilmoitettua asiaa varten. Viime mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, ei kuitenkaan heinäkuussa. Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään yhdistyksen jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.

 

9 § KEVÄTKOKOUS 

Kevätkokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kirjataan osanottajat

 3. Esitetään hallituksen laatima edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 4. Päätetään edellisen kauden tilinpäätöksen vahvistamisesta

 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen kauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 § SYYSKOKOUS

Syyskokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kirjataan osanottajat

 3. Esitetään hallituksen laatima seuraavan kauden toimintasuunnitelma sekä tulo-ja menoarvio

 4. Päätetään toimintasuunnitelman ja tulo-ja menoarvion hyväksymisestä sekä 3 §:ssä mainittujen jäsenmaksujen suuruudesta. 

 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kaudeksi

 6. Valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet seuraavaksi kaudeksi

 1. Valitaan toiminnantarkastaja sekä tälle varahenkilö seuraavaksi kaudeksi

 2. Valitaan tilintarkastaja seuraavaksi kaudeksi

 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11 § ÄÄNESTYS KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänioikeus kokouksissa on 3 §:ssä mainituilla varsinaisilla jäsenillä. Äänten mennessä tasan yhdistyksen puheenjohtajan ääni on ratkaiseva. Asioista äänestetään avoimesti, ellei vähintään 1/4 kokousedustajista vaadi suljettua lippuäänestystä.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

 

13 §  YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöstä on molemmissa kokouksissa kannatettava ¾

 annetuista äänistä. 

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat näiden sääntöjen 2 §:ssa mainittuun tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

 

14 § YHDISTYSLAKI

Näiden sääntöjen ohella sovelletaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

bottom of page